Privacy en cookie policy

Privacy policy

I.Algemene gegevens:

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.

Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, door het invullen van het contactformulier op de website of deelnemingsaanvraag voor beurzen verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

LIMACO NV vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.

a.Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier op deze website, het invullen van het deelnemingsformulierformulier en/of alle persoonsgegevens waarvan hij kennisneemt in gevolge het organiseren van gespecialiseerde vakbeurzen.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende dit privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

LIMACO NV

Maaltebruggestraat 300 te 9000 Gent

KBO: 0438.922.642

Tanguy Martens

T +32 (0)9 245 06 46

tanguy@polyclose.be

b.Betrokkene

De betrokkene is een levende natuurlijke persoon die aan de hand van persoonsgegevens op een directe of indirecte manier kan worden geïdentificeerd.

Deze persoonsgegevens dienen heel ruim te worden begrepen en omvatten namen, contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, … maar ook contracten of andere documenten die toelaten om een natuurlijke persoon te identificeren.

c.Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen LIMACO NV is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II.Verzameling van persoonsgegevens:

a.Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

b.Op welke manier worden deze persoonsgegevens verzameld.

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

1.De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, … ) en deze die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten;

2.De gegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. cookies, …).

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1.De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze diensten (het gebruik van het contactformulier, het gebruik van onderdelen van de website waarvoor registratie nodig is, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

Afhankelijk van de registratie (registratie als bezoeker van of exposant op de beurs)  die u wenst te doen/uitvoeren, kunnen volgende categorieën van persoonsgegevens worden gevraagd:

1.Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, … );

2.Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, …);

3.Sector/activiteit;

4.…

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

Bij het meedelen van uw persoonsgegevens als exposant zal u gevraagd worden om expliciet kennis te nemen, dit door middel van een aanvinkbox, van onze privacy voorwaarden en deze te begrijpen.

2.Automatische verzameling van persoonsgegevens

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

1.Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, verbindingsmomenten, … );

2.Elektronische lokalisatiegegevens (benadering van locatie, omgeving, …);

3.Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken, hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …);

4.Via welk kanaal onze website wordt bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);

5.Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …);

6.Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …);

7.Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ;

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is.

Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

c.Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

III.Doeleinden van verwerking

a.Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

b.Doeleinden bij het gebruik van onze website

De door u meegedeelde gegevens worden verwerkt door LIMACO NV, Maaltebruggestraat 300 te 9000 Gent voor volgende doeleinden:

1.Commerciële opvolging

Onze beurzen worden iedere twee jaar georganiseerd.

De gegevens van de beursbezoekers worden bijgehouden om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe beursedities.

 

De beursbezoeker zal in de periode van de beurs, aan de hand van een beperkt aantal e-mails, geïnformeerd worden over nieuwe producten en/of diensten van de exposanten. Geen andere berichten worden verstuurd.

c.Doeleinden van de verwerking bij contractuele relatie

1.Klantenbeheer

De gegevens van de exposanten worden bewaard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, deze op te volgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd.

2.Leveranciersbeheer

Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.

3.Commerciële opvolging

Onze beurzen worden iedere twee jaar georganiseerd.

De gegevens van de exposanten worden bijgehouden om deze op de hoogte te brengen van nieuwe beursedities.

d.Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

 Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV.Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan:

1.Gelet op de wettelijke bewaringstermijnen worden de gegevens die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot 10 jaar na beëindiging van voormelde overeenkomst bewaard.

2.De persoonsgegevens, die dienstig zijn voor de commerciële opvolging, worden bewaard voor een periode van 20 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens te worden geanonimiseerd, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

V.Doorgeven van persoonsgegevens

LIMACO NV geeft enkel persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer:

1.De doorgave noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze doeleinden zoals de uitvoering van de overeenkomst en de commerciële opvolging (marketing). Hiervoor werken wij samen met derde partijen of onderaannemers zoals IT-dienstverleners, mailingsoftware, externe medewerkers, …

2.Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

VI.Bijkomende bescherming minderjarigen

De wettelijke bepalingen schrijven uitdrukkelijk voor dat minderjarigen een bijkomende bescherming genieten wanneer het gaat over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bij het invullen van de registratieformulieren kan de leeftijd of geboortedatum worden gevraagd alvorens u toegang krijgt tot de diensten, kunt inschrijven op de nieuwsbrief, …

De onderneming zal met de technologie voorhanden inspanningen leveren om te controleren of de gebruiker wel degelijk over de ouderlijke toestemming beschikt.

VII.Rechten betrokkene

a.Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient LIMACO NV als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

b.Recht op toegang

U heeft het recht om van, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal LIMACO NV hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c.Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d.Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake direct marketing.

-Algemeen recht op verzet

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

-Recht op verzet inzake direct marketing

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De procedure om deze recht van verzet uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

e.Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

-De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of

verwerkt zijn;

-U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;

-De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

-De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

-Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten

die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f.Recht om persoonsgegevens te verkrijgen

U heeft het recht om op aanvraag aan LIMACO NV/ verwerkingsverantwoordelijke   uw persoonsgegevens die LIMACO NV bezit op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan LIMACO NV.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt h.

g.Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

LIMACO NV

Maaltebruggestraat 300 te 9000 Gent

KBO: 0438.922.642

Tanguy Martens

T +32 (0)9 245 06 46

tanguy@polyclose.be

h.Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax :+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

COOKIE POLICY

a.Wat is een cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

De website maakt gebruik van volgende cookies:

1.Permanente cookies.

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken (vb. taalkeuze). Permanente cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

2.Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit.

3.Tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Het aan de hand van uw surfgedrag opgebouwde profiel dient alleen om de inhoud af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

4.Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online-surfgedrag.

5.Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google; dit als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om rapporten te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Google heeft van ons de toestemming gekregen om de analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die door Google verzameld wordt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en/of de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het US Privacy Shield- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien.

6.Social Media

Op de website zijn verschillende buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, e.a.. Deze buttons werken door middel van een code. Deze code kan ervoor zorgen dat cookies geplaatst worden.  
Derhalve is het aan te raden om de privacyverklaring van de sociale netwerken na te lezen over wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via cookies verwerven. Deze voorwaarden wijzigen regelmatig.

De verzamelde informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt   opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en/of de de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn aangesloten bij het US Privacy Shield- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien.

b.beheer en verwijderen van cookies

U kan de bestaande cookies op uw apparaat verwijderen. Hiervoor dient u te kijken in de handleiding van uw browser onder de afdeling “Help” en te zoeken naar “cookies beheren”. Door de bestaande cookies van onze website te verwijderen, zal u bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd worden om met ons cookiebeleid akkoord te gaan.